Mirrors

19th Century Louis XV style gilt mirror

19th Century Louis XV style gilt mirror
£745.00
 

Mid 19th Century Louis Philippe gilt mirror

Mid 19th Century Louis Philippe gilt mirror
£1,095.00
 

19th Century Italian Gilt-wood mirror

19th Century Italian Gilt-wood mirror
£1,295.00
 

Large Louis XV style Trumeau mirror

Large Louis XV style Trumeau mirror
£995.00
 

Grand scale Mid 19th Century Gilt Mirror

Grand scale Mid 19th Century Gilt Mirror
£1,895.00
 

Large Late 19thC Trumeau Mirror

Large Late 19thC Trumeau Mirror
£895.00
 

Mid Century Spanish Sunburst Mirror

Mid Century Spanish Sunburst Mirror
£595.00
 

Early 19th Century Spanish Giltwood Sun mirror

Early 19th Century Spanish Giltwood Sun mirror
£1,295.00
 

Large 19th Century Louis XV style gilt mirror

Large 19th Century Louis XV style gilt mirror
£1,195.00
 

Large Mid 19th Century Napoleon III gilt mirror

Large Mid 19th Century Napoleon III gilt mirror
£1,495.00
 

Large Oval early 20th Century Venetian Mirror

Large Oval early 20th Century Venetian Mirror
£895.00
 

Mid Century Double Gilt-wood Sunburst Mirror

Mid Century Double Gilt-wood Sunburst Mirror
£795.00
 

Large Mid 19th Century Louis XV gilt mirror

Large Mid 19th Century Louis XV gilt mirror
£1,495.00
 

Large 19th Century Renaissance Style Gilt Mirror

Large 19th Century Renaissance Style Gilt Mirror
£1,295.00
 

18th Century Louis XV Provincial Gilt wood mirror

18th Century Louis XV Provincial Gilt wood mirror
£895.00
 

19th Century Louis XVI style Mirror

19th Century Louis XVI style Mirror
£595.00
 

Large Early 19th Century Empire Cheval Mirror

Large Early 19th Century Empire Cheval Mirror
£995.00