Mirrors

19th Century Louis XV style gilt mirror

19th Century Louis XV style gilt mirror
SOLD

Large 19th Century Louis XV style gilt mirror

Large 19th Century Louis XV style gilt mirror
£1,195.00
 

Large Mid 19th Century Napoleon III gilt mirror

Large Mid 19th Century Napoleon III gilt mirror
£1,495.00
 

Large Louis XVI style 19th Century Gilt Mirror

Large Louis XVI style 19th Century Gilt Mirror
£1,295.00
 

Italian Giltwood sunburst mirror c1930-40

Italian Giltwood sunburst mirror c1930-40
£595.00
 

Mid 19th Century Louis Philippe gilt mirror

Mid 19th Century Louis Philippe gilt mirror
SOLD

Large Mid 19th Century Napoleon III gilt mirror

Large Mid 19th Century Napoleon III gilt mirror
£995.00
 

Large 19th Century Renaissance Style Gilt Mirror

Large 19th Century Renaissance Style Gilt Mirror
£1,295.00
 

Early 19th Century Louis XIV style Gilt Mirror

Early 19th Century Louis XIV style Gilt Mirror
£845.00
 

Large Early 20thC Venetian Cushion Mirror

Large Early 20thC Venetian Cushion Mirror
SOLD

Vintage Spanish Sunburst gilt metal frame mirror

Vintage Spanish Sunburst gilt metal frame mirror
£345.00
 

18th Century Louis XV Provincial Gilt wood mirror

18th Century Louis XV Provincial Gilt wood mirror
£895.00
 

18th Century Italian Neoclassical Louis XVI Gilt wood mirror

18th Century Italian Neoclassical Louis XVI Gilt wood mirror
£995.00
 

Early 20th Century Venetian Etched Wall mirror

Early 20th Century Venetian Etched Wall mirror
£595.00
 

Large Mid 19th Century Walnut Napoleon III Mirror

Large Mid 19th Century Walnut Napoleon III Mirror
SOLD

Mid 19th Century Louis Philippe Gilt Ripple frame Mirror

Mid 19th Century Louis Philippe Gilt Ripple frame Mirror
£795.00
 

19th Century Louis Philippe Gilt Mirror

19th Century Louis Philippe Gilt Mirror
SOLD

Large Early 19th Century Empire Cheval Mirror

Large Early 19th Century Empire Cheval Mirror
£1,495.00
 

19thC Louis Philippe Gilt Mirror

19thC Louis Philippe Gilt Mirror
£695.00
 

Large late 19th Century Venetian Mirror

Large late 19th Century Venetian Mirror
SOLD

Vintage Spanish Gilt Metal Sunburst Mirror

Vintage Spanish Gilt Metal Sunburst Mirror
£285.00
 

Large 19th Century painted antique white Louis XV French mirror

Large 19th Century painted antique white Louis XV French mirror
£645.00
 

19th Century Louis XVI style Mirror

19th Century Louis XVI style Mirror
£595.00
 

Mid Century Sun Burst Convex Mirror

Mid Century Sun Burst Convex Mirror
SOLD

Small Venetian octagonal cushion mirror c1930s

Small Venetian octagonal cushion mirror c1930s
SOLD

Late 19th Century Louis XV gilt mirror

Late 19th Century Louis XV gilt mirror
SOLD

Large 19th Century Louis XV style mirror

Large 19th Century Louis XV style mirror
SOLD

1950's Art Deco Style Gilt Wood Sunburst Mirror

1950's Art Deco Style Gilt Wood Sunburst Mirror
SOLD

19th Century Napoleon III gilt mirror

19th Century Napoleon III gilt mirror
SOLD

19th Century Louis XV style gilt mirror

19th Century Louis XV style gilt mirror
SOLD

Early 20thC Venetian wall mirror

Early 20thC Venetian wall mirror
SOLD

Superb early 19th Century Louis XVI style gilt mirror

Superb early 19th Century Louis XVI style gilt mirror
SOLD

Mid 19th century Louis Philippe ripple frame gilt mirror

Mid 19th century Louis Philippe ripple frame gilt mirror
SOLD

Rare pair of 1900's Sorcerer's or witches mirrors

Rare pair of 1900's Sorcerer's or witches mirrors
SOLD

Large Mid 19th Century Napoleon III gilt Mirror

Large Mid 19th Century Napoleon III gilt Mirror
SOLD

Large 19thC Venetian reverse etched cushion mirror

Large 19thC Venetian reverse etched cushion mirror
SOLD

Small 19th Century Charles X mercury & gilt mirror

Small 19th Century Charles X mercury & gilt mirror
SOLD

Large Italian Gilt-wood over mantle mirror

Large Italian Gilt-wood over mantle mirror
SOLD

1900s Venetian La Belle Époque gilt wood & gesso sun mirror

1900s Venetian La Belle Époque gilt wood & gesso sun mirror
SOLD

Early 19th Century Louis Philippe Mirror

Early 19th Century Louis Philippe Mirror
SOLD

19th Century Louis XVI style gilt mirror

19th Century Louis XVI style gilt mirror
SOLD

Antique Venetian Cushion Mirror c1910-20

Antique Venetian Cushion Mirror c1910-20
SOLD

Large Early 19th Century Regency Gilt Overmantle Mirror

Large Early 19th Century Regency Gilt Overmantle Mirror
SOLD

Late 19th Century Gilt frame Louis XVI style wall mirror

Late 19th Century Gilt frame Louis XVI style wall mirror
SOLD

Small early 19th Century Charles X mirror

Small early 19th Century Charles X mirror
SOLD